pasoddy.com
Mali musterlander
Mali munsterlander er se razvio od preostalih drevnih pasa sokolara koji su kri¾ani sa drugim europskim sportskim psima. Ova pasmina ima dobru narav, rezultat je prirodne i planirane evolucije. Na samom poèetku to je bio ptièar koji se koristio za zajedno sa sokolom i mre¾om, ali dok nije "ponovno" otkriven poèetkom 20. stoljeèa, njegov opstanak ovisio je o njegovoj dovoljno privlaènoj osobnosti da ¾ivi kao dru¹tvo u kuæi. Planiranim uzgojem osiguran je opstanak njegovih obilje¾ja kao ¹to su prihvaèanje dresure, veselost, bezbri¾nost, prirodna sklonost aportiranju kao i spremnost za rad u ¹umiili igranje sa djecom.
izvorno ime
Kleiner Münsterländer
francuski, njemaèki, engleski, talijanski
Mali musterlander, Kleiner Münsterländer, Small Münsterländer, Petit Epagneul de Münster, Münsterländer pequeno
dr¾ava
Njemaèka 
nickname
Moonste, Spion , Heidewachtel
kategorija po FCI (I-X)
kategorija po AKC
te¾ina psa
14,5-15,5 kg
visina psa
48-56 cm

Uporaba
Dru¹tvo,sportski pas
®IVOTNI VIJEK
®IVOTNI VIJEK
 
Mali musterlander
usporedba
 
Europska pasmina
Lovaèki pas
Voli vodu
Trening
Voli boraviti na otvorenom
Inteligentna pasmina
Odlièan sa djecom
Dobar sa drugim psima
Dobar èuvar
   
 Mali musterlander, Kleiner Münsterländer, Small Münsterländer, Münsterländer pequeno, Petit Epagneul de Münster, Munsterlander (Small), Kleiner Münsterländer Vorstehhund, Small Munsterlander Pointer, Pienimünsterinseisoja, Moonster, Spion, Wy¿e³ ma³y munsterlandzki, Wy¿e³ ma³y Munsterlander, Ma³y wy¿e³ ministerlandzki